Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

Briq Properties: Διπλάσια τα κέρδη το 2021 – Προτείνει διανομή μερίσματος

 

Διπλασιαμό των κερδών το 2021 παρουσίασε η Briq Properties σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 3.865.000 ευρώ, έναντι 1.654.000 ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 134%.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (ο «Όμιλος») ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 6.064 χιλ. έναντι € 3.681 χιλ. της περσινής χρήσης, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 65%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση εσόδων προερχόμενων από νέες επενδύσεις, κυρίως στον τομέα των logistics. Στα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου για τη χρήση 2021 περιλαμβάνεται μείωση € 877 χιλ. λόγω των μέτρων για τον Covid-19 έναντι αντίστοιχης μείωσης € 954 χιλ. στη χρήση 2020. Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 31.12.2021 κατανέμεται ανά κατηγορία ακινήτων ως εξής : 49% σε κτίρια logistics, 29% σε κτίρια γραφείων, 17% σε ξενοδοχεία και 5% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Κατά τη χρήση 2021, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του:

  • Την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα ακίνητα του Ομίλου περιλάμβαναν 27 ακίνητα συνολικής αξίας € 122.017 χιλ., έναντι 28 ακίνητων αξίας € 106.186 χιλ. την 31.12.2020 (αύξηση 15% σε αξία).
  • Ο Όμιλος προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού € 12.328 χιλ. οι οποίες περιλάμβαναν € 7.381 χιλ. επενδύσεις στον τομέα των logistics, €3.234 χιλ. στον τομέα των γραφείων και € 1.455 χιλ. στον ξενοδοχειακό τομέα.
  • Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των ακινήτων του σε εύλογη αξία ανήλθαν σε € 4.431 χιλ., έναντι € 416 χιλ. στη χρήση 2020. Από τα € 4.431 χιλ., ποσό € 2.611 χιλ. αφορά τον τομέα των logistics.
  • Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 87% και ανήλθαν σε € 4.209 χιλ., έναντι € 2.249 χιλ. το 2020.
  • Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 129% σε € 3.993 χιλ., έναντι € 1.742 χιλ. το 2020.
  • Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 3.865 χιλ., έναντι € 1.654 χιλ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 134%.
  • Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε € 89.259 χιλ., το οποίο αντιστοιχεί σε € 2,52 ανά μετοχή, έναντι € 2,37 ανά μετοχή της 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,3%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε € 4.277 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020. Την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε € 30.153 χιλ. έναντι € 18.313 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Net Debt του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονταν σε € 25.876 χιλ. και το Net L.T.V ( Δανειακές Υποχρεώσεις μείον μετρητά προς Επενδύσεις σε ακίνητα) σε 21,4% έναντι € 16.246 χιλ. και 15,3% αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Εταιρεία την 31.12.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 343.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 722 χιλ. και αξίας κτήσης € 598 χιλ.. Οι ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η Εταιρεία αντιστοιχούν περίπου στο 1,0% του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι βασικοί δείκτες, σε ενοποιημένη βάση, παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Σε συνέχεια της έγκρισης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει την 19η Απριλίου 2022, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,075 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2021 και προηγουμένων χρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Energean: Ανέθεσε στην Halliburton τη μελέτη υπεδάφους για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο

P&G: Δημιουργεί βιώσιμες πόλεις – Νέο Πάρκο Τσέπης, το πρώτο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

Coca Cola: Η επένδυση 4 εκατ. στην παραγωγική μονάδα, το σχέδιο μείωσης πλαστικού στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου και η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

Επιχειρήσεις

Στην νέα ψηφιακή εποχή περνά το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου με την υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας, έργο που ανέλαβε ο Όμιλος ΟΤΕ,...

Επιχειρήσεις

Στην ίδρυση της εταιρείας CemAI, Inc. Στις ΗΠΑ προχώρησε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, με σκοπό να προσφέρει διεθνώς στον κλάδο τσιμέντου μια πρωτοποριακή υπηρεσία νέας γενιάς με...

Επιχειρήσεις

Η 77η Γενική Συνέλευση και Εβδομάδα Βιωσιμότητας του ΟΗΕ ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή του ομίλου Enel. Η Enel θα παρουσιάσει τις θέσεις της σε...

Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύει στην πράξη για ακόμη μία φορά πως τοποθετεί στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητάς του τον «άνθρωπο» και τις τοπικές κοινωνίες όπου...

Επιχειρήσεις

Σύμβαση με την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους (ΙΚΑΟ), προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση των Ιερών Μονών, υπέγραψε η MYTILINEOS του Τομέα Έργων...

gov4SDGs

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέους κανόνες για την ασφάλεια των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για συσκευασίες τροφίμων. Σύμφωνα με ανακοίνωση...

Επιχειρήσεις

Αλλαγή σελίδας, με νέο όνομα και ριζική ανανέωση εικόνας για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με τη Διοίκηση του Ομίλου να παρουσιάζει επισήμως τη νέα εταιρική...

Επιχειρήσεις

Παράλληλες δράσεις υψηλής κοινωνικής υπευθυνότητας υλοποίησε και φέτος ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο Νομό Φθιώτιδας, που βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διοργάνωσης του “EKO Acropolis Rally 2022” το οποίο διεξήχθη με Μεγάλο Χορηγό...